Menedżerowie odpowiadają za wyniki swoich zespołów, które przekładają się na całokształt firmy i  jakość wykonywanych usług. Managerowie są odpowiedzialni za całość danego przedsięwzięcia ale również za całą atmosferę pracy zespołowej, dlatego warto zadbać o ich efektywność i skuteczność w pracy wybierając profesjonalne szkolenia managerskie.

Szkolenia menedżerskie zaprojektowane dla kadry zarządzającej mają na celu kształtowanie i rozwój osobistych zasobów oraz narzędzi menedżerskich.

Trening umiejętności kierowniczych

Właściwe zarządzaniem zespołem pracowniczym to połowa sukcesu każdej organizacji. Wiedza na temat stylów zarządzania, metod motywacji, sposobów radzenia sobie z trudnymi sprawami, umiejętność właściwego rozwiązywania konfliktów, to zagadnienia, które w doskonały sposób ułatwiają wykonywanie powierzonych zadań i funkcji kierowniczych. Równie cenna jest znajomość psychologicznych zasad działania zespołu, a także doskonalenie warsztatu menadżera. Warto zatem taką wiedze posiadać! Można ją zdobyć uczestnicząc w szkoleniu „TRENING UMIEJĘTNOŚCI KIEROWNICZYCH”.

Dedykowane szkolenie z pewnością wyposaży jego uczestników w wiedzę z zarządzania zespołem, da wiele istotnych porad i podpowiedzi, które sprawią, że zarządzanie będzie skuteczne i efektywne.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA:

 • Przypomnienie /poznanie użytecznych technik  i zasad komunikacji
 • Poznanie psychologicznych zasad działania zespołu oraz możliwości wykorzystania ich do wspierania jego efektywności i rozwoju
 • Zdobycie narzędzi motywowania pracowników oraz przećwiczenie umiejętności  wspierających zarządzanie pracą zespołu
 • Poznanie i przećwiczenie użytecznych technik i zasad  kreatywnego myślenia  i rozwiązywania problemów
 • Wypróbowanie nowych sposób działania w bezpiecznej atmosferze szkolenia
 • Doskonalenie warsztatu menedżera  dzięki informacjom zwrotnym

Zarządzanie jest to sztuka kierowania ludzką aktywnością.”

Motywowanie pracowników

Motywowanie pracowników to jedna z ważniejszych umiejętności kierowniczych zapewniająca sukces w zarządzaniu zespołem. Posiadając wiedzę z zakresu psychologii motywacji można we właściwy sposób zachęcać pracowników do pracy, wzmacniając jednocześnie ich zaangażowanie i odpowiedzialność za wykonywanie powierzanych im obowiązków.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA:

 • Zdobycie wiedzy z zakresu psychologii motywacji
 • Poznanie sposobów zarządzania pracownikami poprzez  system motywacji
 • Zdobycie wiedzy na temat skutecznego pozafinansowego motywowania pracowników
 • Poznanie szerokiego wachlarza technik motywacji, dopasowanych indywidualnie do zespołu i pracownika
 • Pozyskanie informacji na temat sposobów  motywowania samego siebie

„Znajdź właściwą mo­tywację a znaj­dziesz siłę, by prze­nosić góry...”

Zarządzanie projektami

Głównym celem w zarządzaniu projektem jest odpowiednie pokierowanie zespołem, które doprowadzi do zakończenia projektu sukcesem. Aby ten cel osiągnąć należy  wprowadzić odpowiedni system zarządzania priorytetami prac, ryzykiem, jakością, a także zdefiniować sposób komunikacji w zespole oraz plan działania, który będzie minimalizował prawdopodobieństwo powstawania zagrożeń, a w momencie ich wystąpienia sposób postępowania, który będzie prowadził do zmniejszenia jego skutków.

Zdobycie podstawowych informacji  pozwoli uczestnikom szkolenia zdobyć wiedzę/wyjaśnić wątpliwości na temat zarządzania projektami we własnej firmie, a przede wszystkim temat ten nie będzie wielkim znakiem zapytania, a stanie się wyzwaniem i sposobem na realizację własnych pomysłów i zainteresowań.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA:

 • Nabycie wiedzy na temat efektywnego zarządzania projektami
 • Nabycie kompetencji w zakresie wykorzystywania metod i narzędzi zarządzania projektami
 • Zdobycie umiejętności organizacji zespołów projektowych i kierowania jego

pracami

 • Poznanie najlepszych praktyk stosowanych w firmach

„Cel jest to marzenie z datą wykonania."

 

Zarządzanie zmianą

Zmiany to nieodłączny element życia każdej organizacji. Niestety mimo konieczności wprowadzania zmian, pracownicy z niechęcią i oporem reagują na wszelkie nowości. Owa niechęć i opór wynikają między innymi z obawy przed nieznanym lub z niewłaściwego zarządzania zmianą.

Wiedza zdobyta podczas szkolenia pozwoli zminimalizować opór przed zmianą i pozwoli spojrzeć na nią z zupełnie innej perspektywy.

 KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA:

 • Poznanie metodologii zarządzania zmianą
 • Umiejętność planowania i wdrażania zmiany
 • Zdobycie wiedzy na temat psychologicznego aspektu zmiany
 • Umiejętność pokonywania oporu wobec zmiany
 • Poznanie sposobów skutecznego komunikowania zmian (komunikowanie trudnych zmian)
 • Nabycie umiejętności dotyczącej skutecznego rozwiązywania konfliktów podczas wprowadzania zmiany
 • Poznanie roli menedżera w sytuacji zmiany

"Nie ma łatwych, gotowych rozwiązań - wszystko się zmienia."

 

Motywowanie do innowacyjności i kreatywności

Innowacyjność współczesnych organizacji jest imperatywem. W proces tworzenia innowacji powinni być włączeni wszyscy pracownicy i kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Szkolenie przeznaczone jest dla menedżerów wszystkich specjalności, kluczowych specjalistów a także dla służb personalnych. Szkolenie ma za zadanie uwrażliwienie uczestników na ten ważki temat i wyposażenie ich w umiejętności pobudzania innowacyjności.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA:

 • Zdobycie wiedzy na temat składowych systemu motywacyjnego, w tym przywilejów i świadczeń pracowniczych
 • Analizowanie zagadnienia premiowania z uwzględnieniem premiowania indywidualnego i zespołowego a także poznanie mierników premiowania
 • Zapoznanie się z założeniami coachingu, budowanie scenariusza rozmowy coachingowej „ku innowacyjności”
 • Nabycie umiejętności rozpoznawania ról w zespole i diagnozowania potencjału pracowników
 • Nabycie umiejętności rozwijania kreatywności poszczególnych generacji pracowników

"Innowacje tworzą się z twórczego burzenia."

Rozmowy oceniające z pracownikami

Prowadzenie rozmów oceniających jest jednym z najtrudniejszych zadań. To ważne przeżycie zarówno dla przełożonego, jak i dla pracownika. Szkolenie to pokaże jak formułować komunikaty zwrotne (feedback) aby być prawidłowo zrozumianym. Pozwoli również docenić znaczenie i ważność systemu okresowej oceny pracowników oraz samych rozmów oceniających.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA:

 • Dowiedzą się, jak powinni przygotować się do rozmowy oceniającej
 • Poznają strukturę rozmowy oceniającej
 • Dowiedzą się, jak komunikacja z podwładnymi wpływa na osiągane wyniki
 • Nauczą się rozwiązywać trudne sytuacje pojawiające się podczas rozmów oceniających
 • Poznają standardy zachowań podczas rozmowy oceniającej
 • Nauczą się wykorzystywać system ocen do budowania motywacji, zaangażowania oraz korygowania zachowań i postaw

„Menedżerowie powinni być także inspiratorami zdolnymi do motywowania ludzi.”

Rozwiązywanie konfliktów w zespole

Konflikt jest nieodłącznym elementem środowiska pracy. Niestety ludzie nie potrafią we właściwy sposób radzić sobie z sytuacjami konfliktowymi, co przekłada się na wyniki ich pracy. Atmosfera konfliktogenna utrudnia realizację zamierzonych celów, dlatego tak ważne jest umiejętne radzenie sobie z konfliktem. Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów to walka z własnymi przyzwyczajeniami, stereotypami, błędami w percepcji. Jest to walka, której warto się nauczyć, aby skuteczniej zadbać o jakość swojego życia, zarówno prywatnego, jak i zawodowego. Zdobycie  kompetencji w zakresie rozwiązywania konfliktów interpersonalnych ma bezpośrednie przełożenie na efekty pracy.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA:

 • Zapoznanie się z różnymi sposobami rozwiązywania konfliktu
 • Poznanie najlepszych sposobów komunikacji w sytuacji konfliktu
 • Zdiagnozowanie własnego stylu rozwiązywania konfliktów
 • Panowanie nad emocjami rodzącymi się z sytuacji konfliktu
 • Eliminowanie czynników poznawczych, zaburzających postrzeganie i skuteczne rozwiązanie konfliktu
 • Stosowanie różnych technik konstruktywnego rozwiązywania konfliktów

"To nie konflikt jest źródłem nieporozumień i walki między ludźmi, lecz sposób jego rozstrzygania."

Zarządzanie wiekiem w zespole pracowniczym

Szkolenie dotyczące zarządzania wiekiem daje możliwość zdobycia praktycznej wiedzy w zakresie zarządzania zespołem pracowniczym z uwzględnieniem różnic wiekowych. Pokazuje w jaki sposób wykorzystać potencjał pracowników i ich kompetencje, i jak łączyć doświadczenie i  potencjał ludzi w różnym wieku, aby osiągać jak najlepsze efekty. Zarządzani wiekiem daje wiele profitów, począwszy od zwiększenia wydajności pracowników, po zmniejszenie kosztów pracy, a skończywszy na zatrzymaniu w firmie bezcennej wiedzy pragmatycznej starszych osób.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA:

 • Zdobycie wiedzy na temat zarządzania potencjałem i wiedzą pracowników w różnym wieku
 • Opanowanie umiejętności identyfikowania i uwzględniania w zarządzaniu zespołem różnic związanych z wiekiem
 • Zdobycie wiedzy na temat efektywnego wykorzystania potencjału pracowników w różnym wieku
 • Poznanie potrzeb psychologicznych i motywacyjnych wynikających z wieku pracownika
 • Uświadomienie korzyści płynących z zarządzania wiekiem

"Nie jest ważny cel, ale droga do celu."

Delegowanie zadań i wzmacnianie samodzialności pracowników

Celem szkolenia  jest kształtowanie w menedżerach postawy aktywnej, zorientowanej na budowanie zaangażowania i odpowiedzialności pracowników poprzez zdobycie odpowiedniej wiedzy psychologicznej.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA:

 • Poznanie technik i narzędzi, które wpływają na zwiększenie poziomu umiejętności menedżera związanych z budowaniem zaangażowania wśród pracowników
 • Wzrost motywacji menedżerów i ich pracowników
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników w wykonywane zadania
 • Wzbudzenie odpowiedzialności pracowników za powierzane im zadania
 • Zapoznanie się ze skutecznymi metodami delegowania zadań i ich praktycznym zastosowaniem
 • Lepszy poziom monitorowania zadań
 • Umiejętne przeprowadzanie rozmowy oceniającej
 • Zwiększenie skuteczności działania zespołu

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

Wykształcenie umiejętności skutecznej autoprezentacji i kształtowania swojego wizerunku ułatwia poruszanie się w sferze zawodowej w celu skutecznej realizacji powierzonych obowiązków i wyznaczanych celów. Świadome budowanie i efektywne zarządzanie własnym wizerunkiem pozwala zredukować lęk związany z wystąpieniami publicznymi. Ułatwia także kontakty prywatne, zawodowe i  z klientami.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA:

 • Poznanie technik autoprezentacji i przećwiczenie w bezpiecznych warunkach umiejętności prezentacyjnych
 • Zdobycie wiedzy na temat skutecznego radzenia sobie ze stresem i emocjami
 • Poznanie zasad konstruowania precyzyjnych komunikatów werbalnych
 • Poznanie technik prezentacji pozwalających wpływać na słuchaczy oraz przyciągać ich uwagę
 • Zdobycie umiejętności odpierania zarzutów, prowadzenia trudnych rozmów
 • Poznanie sposobów wzmacniania własnych argumentów
 • Nabycie umiejętności asertywnego komunikowania się i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami

„Wytrwała praca pokona wszystko.”